رضا طاهری

طاهری هستم 17 ساله سوم هنرستان رشته کامپیوتر